Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

NewyddionRHAGFYR 2014 : FFERMWR YN YMUNO A'R TRI TENORDyma erthygl a ymddangosodd ar wefan Golwg 360 ar ddydd Mawrth, 2il o Rhagfyr 2014 :


Mae aelod newydd wedi ymuno a'r triawd operatig Tri Tenor Cymru, sy'n cael ei ddisgrifio fel “ffermwr sy'n canu”.Fe wnaeth Aled Wyn Davies, neu Aled Pentremawr, ymddangos am y tro cyntaf gyda dau aelod arall y triawd, Rhys Meirion ac Aled Hall, ar raglen Heno neithiwr.

Mae'n cymryd lle Alun Rhys-Jenkins sydd wedi gadael er mwyn canolbwyntio ar ei waith yn y byd opera.

“Mi wnaethon ni ganu am y tro cyntaf neithiwr a dw i'n meddwl y gwneith o ffitio i mewn yn hollol naturiol,” meddai Rhys Meirion am yr aelod newydd.

“Ond fyddwn ni ddim yn cael gwneud dim byd o gwmpas mis Mawrth neu fis Ebrill, achos mi fydd o'n wyna. Ffermwr sy'n canu ydi o yn hytrach na chanwr sy'n ffermio!

“Mae o'n dipyn o gymeriad. Hogyn cefn gwlad – yn debyg iawn i fi ag Aled – felly mi ydan ni o'r un anian.”


Mae Aled Wyn Davies yn byw yn Llanbrynmair ym Mhowys ac fe wnaeth gychwyn ei yrfa fel canwr gwerin. Ond ar ôl ennill y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe yn 2006 dechreuodd dorri ei gŵys ei hun fel tenor.

“Gobeithio y byddwn ni'n lansio fel y Tri Tenor newydd ym mis Chwefror ac mi rydan ni'n gobeithio gwneud sengl yn fuan yn y flwyddyn newydd,” ychwanegodd Rhys Meirion.

Bydd cyngerdd i nodi'r lansiad ar 8 Mawrth ym Mhorthmadog.

Cliciwch ar y linc isod I weld perfformiad cyntaf y Tri Tenor ar raglen Heno:


Perfformiad y Tri Tenor Cymru ar ei newydd wedd o'r garol O Sanctaidd Nos

HYDREF 2011 : TAITH YN LLAWN HWYL GYDA HOGIA'R DDWYLAN


Ym mis Medi, 2010 cefais alwad ffôn gan Ilid Anne Jones, cyfarwyddwr cerdd Hogia'r Ddwylan yn holi i mi os oedd gennai ddiddordeb i fynd i Wyl Gymraeg Gogledd America gyda nhw fel unawdydd Gwadd. Wel derbyniais yn syth mae'n rhaid deud, ac wedi i Ilid gadarnhau gyda'r côr, roeddwn yn edrych ymlaen i gael ymuno a'r Hogia yn Cleveland, Ohio a Chicago, Illinois.
Wel bron blwyddyn yn ddiweddarach roeddwn ar fy ffordd fyny i faes awyr Manceinion i gwrdd a'r côr cyn hedfan i Chicago! Bore Iau y 1af o Fedi oedd hi pan roeddwn yn ciwio i fynd ymlaen ar yr awyren. Roeddwn eisoes wedi cael cyfle i sgwrsio a thipyn o fois y côr erbyn hyn, ac wedi noson hwyliog o gymdeithasu gyda'r criw yng nghlwb rygbi Bangor ym mis Gorffennaf, roeddwn wedi dechre dod i adnabod dipyn ohonynt yn well! Roeddwn yn gallu gweld yn syth bod llawer iawn o gymeriadau i gael yn y côr yma, fel sydd yn rhan fwyaf o gorau dwi wedi cael y cyfle i rannu llwyfan a nhw.
Hogia'r Ddwylan yn canu yn yr Wyl Gymreig

Hogia'r Ddwylan yn canu yn yr Wyl Gymreig


Roeddwn wedi gadael Karina ac Aria Wyn adre y tro yma, ac er byddai wedi bod yn wych eu cael nhw gyda fi, roeddwn yn meddwl bod Aria ychydig yn rhy ifanc i drafeilio y pellter yma, a bod dramor am amser hir. Ond roedd yna ddigon i gadw cwmpeini a mi beth bynnag, gyda dros hanner cant ohonynt yn mynd fel criw i'r awyren American Airlines. Wedi trio cysgu ychydig a cael hanesion y côr gan rai aelodau, mi hedfanodd yr wyth awr yn yr awyr, er dim ond y dechrau roedd hyn i dri ohonom. Ar ôl cyrraedd maes awyr O'Hare yn Chicago roeddwn i, Ilid, a Dewi ei gŵr yn ffarwelio a gweddill y criw oherwydd roedden ni'n tri yn aros yn y maes awyr am bump awr arall cyn dal awyren i Cleveland y noson honno, tra bod y criw mawr yn aros y nos ger y maes awyr ac yn hedfan y diwrnod canlynol. Buan aeth yr amser wrth sgwrsio a Dewi ac Ilid am bob math o bethau, a chyn hir roedd hi'n amser i fynd ymlaen ar yr awyren eto. Roedd hon yn awyren dipyn llai, gyda llai na chant o seddi arni!! Roedd y tri ohonom yn pryderu na fyddai'r daith fach yma yr un mor llyfn a'r daith y bore hwnnw. Dechreuodd pethau'n ddigon sigledig mae'n rhaid deud, ond y swn oedd waethaf. Roedd hi fel ein bod mewn "bumble bee" mae'n rhaid deud!! Cyrhaeddom y gwesty tua 10 y noson honno, tua 21 awr wedi i ni ddechrau i'r maes awyr y bore hwnnw! Gwely ddaeth yn sydyn, a braf oedd cael cysgu!

Deffrais fore Gwener yn ffres, ac wrth agor y llenni gwelais olygfa hyfryd o lyn Erie drwy'r strydoedd mawr o'm blaen gyda stadiwm y Cleveland Browns, y tim pel-droed Americanaidd, i'w weld yn glir o'm blaen. Brecwast mawr wedyn, gyda crempog i bwdin! Dyna ydi moethusrwydd i chi. Wedyn ces gyfle oherwydd bod diwrnod i ffwrdd gyda fi i grwydro ychydig yn y ddinas. Ces gyfle i gerdded lawr at y llyn, ac ymweld ag amgueddfa roc-a-rol oedd wedi ei sefydlu yn y ddinas. Mae llawer yn deud mae Alan Freed, DJ radio yn y ddinas, oedd y cyntaf i ddeud y gair Roc-a-rol yn gyhoeddus, ac yn Cleveland cafwyd y cyngerdd Rocarol cyntaf erioed. Tua tair awr yn ddiweddarach roeddwn wedi gweld dipyn o'r ardal o gwmpas y gwesty, a pan es yn ôl i'r Crown Plaza roedd criw Hogia'r Ddwylan i gyd wedi cyrraedd. O fewn pum munud roeddwn yn anelu am y ddinas eto, wedi i bump o fois y côr fy ngwahodd i fynd gyda nhw am beint. Cawsom amser difyr yn sgwrsio, ond roedd hi'n chwilboeth y pnawn hwnnw, ac roeddem i gyd yn edrych am ychydig o gysgod! Cyrhaeddom yn ôl i'r gwesty am chwarter i saith, newid yn sydyn i'n siwtiau, ac roeddem yn eistedd i lawr i bryd bwyd tri chwrs yn y gwesty am saith o'r gloch!! Wedi cael ein gwynt atom cawsom bryd blasus, a chyngerdd hyfryd i ddilyn gan Soprano o Texas o'r enw Megan Elizabeth Morris. Perfformiodd Megan tua deg o ganeuon, a chware teg, er nad oedd yn siarad dim o iaith y nefoedd, cawsom tua saith cân Gymraeg ganddi. Wedi'r cinio, tua 9:30yh es am fy ngwely yn dawel bach gan fod diwrnod mawr o'm blaen y diwrnod canlynol.

Roedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod prysur iawn. Roeddwn i ac Ilid wedi cael ein gwahodd i feirniadu yng nghystadlaethau Eisteddfod yr Wyl. Er bod y niferoedd yn eitha bach, roedd yr hwyl a'r ysbryd yn gryf iawn, a cafwyd ambell i berfformiad da iawn gan y cystadleuwyr. Uchafbwynt y cystadlaethau i mi oedd beirniadu, ar y cyd â Edward Morus Jones cystadleuaeth Canu Emyn i fois Hogia'r Ddwylan. Daeth wyth ohonynt ymlaen i gystadlu, a dwi'n gwybod nawr pam roedd y criw ifanc i gyd yn awyddus i brynu peint i mi y prynhawn blaenorol!!! Wel am gystadleuaeth wych mae'n rhaid dweud, ac roedd hôl paratoi i'w weld ym mherfformiadau pob un ohonynt. Rhannais y drydedd wobr rhwng Lyn ac Iwan, yr ail wobr i Rob, ac yn ddi-os roedd Edward a minnau yn gytun mae perfformiad Gareth Owen o Sicrwydd Bendigaid oedd y perfformiad gorau. Wedi'r eisteddfod, ces hanner awr o ymarfer fy nghaneuon gyda Ilid cyn y cyngerdd, ac yna yn syth i ymarfer yn y neuadd fawr gyda'r Hogie cyn y cyngerdd am 7:30yh. Dechreuodd y noson yn brydlon, ac roedd yn chwilboeth tu allan y neuadd yn y gwesty. Yn anffodus oherwydd lot fawr o siarad, ni ddechreuodd y côr ganu tan wyth o'r gloch, ond mi ddechreuon nhw'n wych, a chael ymateb ysbrydoledig gan y dyrfa fawr oedd yn gwrando.Roeddwn wedi cael cyfle i ganu yn yr ŵyl hon tair blynedd yn gynt, felly roedd gen i syniad beth oedd o'm blaen, ond dyma'r tro cyntaf erioed i'r côr ganu y tu allan i Ewrop! Mi ddechreuais i gyda cân arbennig RS Hughes, Arafa Don, ac mi aeth hi lawr yn wych gyda'r gynulleidfa. Yna canais Musica Proibita, a nes mlaen yn yr hanner Shine through my dreams, Pedair Oed a Mattinatta cyn canu You raise me up gyda'r cor i ddiwedd yr hanner. Yn yr ail hanner canais Bugail Aberdyfi, O Sole Mio ac I'll Walk with God, cyn ymuno gyda'r cor i ganu Benedictus, O Gymru, Ely Jenkins' prayer ac American Trilogy. Daeth y cyngerdd i ben gyda phob un o'r gynulleidfa ar eu traed, a braf iawn oedd gweld eu bod wedi'u plesio'n fawr. Gwerthu CD's wedyn, a gweld eu bod bron â mynd i gyd, a hynny cyn cyrraedd cyngerdd Chicago!! Cafwyd peint bach i ddathlu'r llwyddiant, ond i'r gwely es i eto yn fachgen da wedi diwrnod hir a blinedig, gan edrych ymlaen i weddill y penwythnos.
Y criw mawr yn y parti yn Chicago

Y criw mawr yn y parti yn ChicagoDydd Sul oedd diwrnod y gymanfa fawr yr yr Ŵyl, ac am ddau y prynhawn es i eistedd gyda Hogia'r Ddwylan gan ddechrau ar y marathon o emynau! Roedd Ilid Anne Jones wedi cael ei gwahodd i arwain y cymanfa, a chware teg mi wnaeth job wych ohoni. Roedd Alan Thomas hefyd yn arbennig ar yr organ, a hyfryd iawn oedd clywed tua pum cant o Americanwyr Cymreig yn canu'r emynau yma gyda gymaint o ysbryd ac arddeliad. Roeddem yn teimlo bod gan y Cymry adre rhywbeth i ddysgu gan rhain. Canwyd tua 22 o emynau ac roedd safon y canu, a'r geirio Cymraeg yn safonol dros ben. Cafwyd dwy eitem yn y canol gan y côr a minnau, ac roeddem i gyd yn dechre blino erbyn y diwedd. Cawsom ddwyawr o seibiant, ac aeth criw o ryw bymddeg ohonom am stecen dydd sul mewn ty bwyta yn y dref, cyn mynd yn ôl i ganu yn ail hanner y gymanfa! Ie, gyda'n boliau yn llawn a phum munud i sbario roeddem yn ôl ar lwyfan yr ŵyl am ddwyawr a hanner o ganu emynau eto! Cafwyd canu arbennig iawn yn sesiwn y nos, ond mae'n rhaid deud bod canu 48 o emynau mewn diwrnod braidd yn ormod, hyd yn oed i gapelwyr selog!! Daeth y gymanfa, ar ŵyl i ben, a roedd pawb wrth eu boddau a'r sut roedd popeth wedi mynd.

Wedi newid yn sydyn, es lawr i gyntedd y gwesty i gael llymaid bach, a roeddwn methu coelio bod tua 60 o fobl rownd y piano yno yn canu emynau! Mae'n rhaid deud bod y bobl yma yn angerddol i bopeth Cymreig ac yn gwneud yn fawr o'r diwylliant maen't wedi' greu yn yr ŵyl hon. Mewn rhyw awr gwahoddwyd y côr a minnau i ganu, ac roedd yn hyfryd i gael canu caneuon cymraeg ysgafnach, a fel 'na fu hi am oriau maith. Y Cymru yn canu a chymdeithasu!

Bore llun, ac roedd yn amser symyd ymlaen i Chicago. Roedd rhai ohonom yn dioddef ychydig yn fwy nac eraill, heb enwi neb, ond roedd neb yn disgwyl be oedd o'n blaenau yn y maes awyr. Wedi i minnau a ryw ddeg o'r criw checio mewn a mynd drwy y broses diogelwch ces alwad ffôn gan Iestyn, cadeirydd y côr yn deud bod y ffleit wedi ei ohirio a bydde rhaid i mi ffeindio pawb roedd wedi mynd drwodd, a dod yn ôl atom nhw gan byddem yn trafeilio nawr ar fys am dros saith awr! Roedd hyn yn swnio fel hunllef i ni gyd, ond erbyn i mi gael gafael ar bawb roedd pethau wedi newid eto a byddem yn mynd ar awyren wedi'r cwbl. Roeddem i gyd yn falch o gyrraedd Chicago, ac roedd ein gwesty am dair noson olaf y daith reit ynghanol y ddinas fawr. Wedi setlo mewn, penderfynnu mynd i ben tŵr John Hancock i gael golwg o'r ddinas o 344 medr, a chan llawr uwchben y ddaear. Roedd hi'n olygfa anhygoel ac roedd gweld maint anferthol Chicago yn rhyfeddol. Penderfynnais fynd am fy ngwely wedyn oherwydd blinder y noson gynt, ac oherwydd bod cyngerdd mawr gyda ni eto nos fawrth yn Chicago.

Ces gyfle i weld dipyn o ddinas Chicago dydd mawrth gan rhyfeddu ar weld gymaint o adeiladau uchel iawn, a methu coelio pa mor oer roedd hi ar adegau yn y strydoedd. Y rheswm am hyn oedd bod cymaint o'r strydoedd rhwng yr adeiladau uchel ac y nghysgod yr haul. Dyna pam eu bod yn galw Chicago yn Windy city. Roedd gweld cerflyn arferthol Marilyn Monroe yn wych ar Michigan Avenue, er bod ambell i un o Hogia'r Ddwylan yn poeni mwy beth oedd ganddi dan ei sgert! Ces gyfle i basio'r Sears Tower, stadiwm y Chicago Bears ar pier hir hyfryd sydd yno yn ymestyn mewn i lake Michigan.
Cawsom gyngerdd arbennig eto yn Chicago ac roedd eglwys St Jerome yn un o'r llefydd hyfrytaf i mi ganu ynddo, a dyma oedd yr eil hiraf i mi weld erioed. Roedd gynulleidfa Chicago yn gynnes iawn, a dipyn wedi dod i wrando ar y côr eto wedi Cleveland! Wedi'r cyngerdd roedd hi'n hen bryd dathlu llwyddiant y daith, a dyna wnaethom ni! I ddiwedd taith arbennig aeth y criw i gyd am swper ar y pier nos fercher, ac roedd hi'n gyfle i bawb dynnu lluniau a sgwrsio yng nghwmni gwych. Aeth rhai ohonom ymlaen i ddathlu ychydig mwy, a gwrando ar rywun yn canu mewn piano bar, a rhyfeddu ar faint o arian roedd yn cael ei daflu i'r potyn enfawr roedd ar y piano! Rhywbeth i ni feddwl amdano efallai!!

Hoffwn ddiolch o galon i Hogia'r Ddwylan am y cyfle i gael dod gyda hwy ar y daith yma, ac am y cyfeillgarwch a dderbyniais gan bob un o'r criw. Roedd hi'n daith fythgofiadwy ac rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes yn bendant. Diolch hefyd i Ilid am holi i mi yn y lle cyntaf, ac am gyfeilio mor fedrus i mi yn y cyngherddau. Hefyd am fod yn gyd-feirniad gwych yn yr eisteddfod, er ei bod wedi troi cefn arnai cwpl o weithiau!!
Diolch i chi gyd, ac edrychaf ymlaen i gael canu gyda chi unwaith eto yn fuan.

Aled
AWST 2011 : GWAHODDIAD I GANU YNG NGWYL FAWR AMERICA!


Ddydd Iau, Medi'r 1af bydd Aled yn trafeilio i Cleveland, Ohio yn yr Unol Daleithau i
Gwyl Gymreig Gogledd America, Cleveland, Ohio 2011

Gwyl Gymreig Gogledd America, Cleveland, Ohio 2011

ganu mewn cyngerdd mawreddog yng Ngwyl Gymreig Gogledd America. Blwyddyn yn ôl cafodd Aled wahoddiad gan Ilid Anne Jones, cyfarwyddwr cerdd Hogia'r Ddwylan i ymuno a'r côr mewn cyngherddau yn Cleveland, Ohio ac yna yn Chicago, a braint yn wir oedd i Aled dderbyn y gwahoddiad yn syth! Mae yna lawer iawn o hanes rhwng Ohio a chartref Aled yn Llanbrynmair, oherwydd ymfudodd lawer iawn o fobl o ardal Llanbrynmair i Ohio tua dechrau'r ddeunawfed ganrif. Roedd Ezekiel Hughes (1766 - 1849) yn arloeswr ac arweinydd y criw cyntaf a ymfudodd o Lanbrynmair i'r Unol Daleithau yn 1795. Yn ôl yr hanes Ezekiel a'i gefnder, Edward Bebb, oedd y Cymry cyntaf i setlo yn Ohio. Mae hanes hefyd i fferm Aled, Pentremawr, lle mae'n debyg i rai o'r ymfudwyr fyw yno cyn mynd i Ohio. Edrychai Aled ymlaen i glywed fwy am yr hanes hyn yn yr wyl.


Bydd Hogia'r Ddwylan ac Aled yn canu yn y cyngerdd mawr ar nos Sadwrn yr wyl, ac hefyd bydd Aled a'r côr yn cymeryd rhan yn y gymanfa ganu arbennig ar bnawn a nos Sul dan arweinyddiaeth Ilid Anne Jones. Dyma fydd y chweched tro i Aled fynd i ganu yng Ngogledd America, a'r ail dro iddo ganu yn yr Wyl Genedlaethol wedi iddo berfformio yn Chicago yn 2008. Dwi'n siwr bydd y daith yn un ddigon hwyliog gyda criw o hanner cant yn mynd gyda Aled ar y daith o Fanceinion fore Iau nesaf.

Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i wefan Gwyl Genedlaethol Gogledd America lle mae rhestr o'r holl ddigwyddiadau'r penwythnos.

Gwefan Gwyl Gymreig Gogledd AmericaTACHWEDD 2010 : NEWYDDION HAPUS - MERCH FACH I ALED A KARINA!


Aled ac Aria Wyn!!

Aled ac Aria Wyn!!


Wel, mae wedi bod yn dawel iawn ar y dudalen newyddion yn ddiweddar, er bod digon wedi digwydd dros y misoedd diwethaf ym mywyd Aled Wyn Davies. Ond y newyddion hapusaf ddaeth ar Hydref y 27ain, pan ganwyd merch fach i Aled a Karina yn pwyso 7 pwys, 11 owns. Mae'r teulu bach yn hapus iawn, a dydi Aria fach ddim yn cadw dad a mam ar ddihun gormod yn y nos!!Wel, dim eto!! Dyma lun o Aria Wyn gyda'i thad wedi dod adre!

Bydd adroddiad yma yn fuan ar daith Aled i wlad yr Ia ar long fordaith, ac hefyd Newyddion am daith arall i Aled i'r Unol Daleithau yn 2011!!
GORFFENNAF 2010 : MORDAITH I WLAD YR IA I ALED!


y Llong Fordaith Minerva I

y Llong Fordaith Minerva I

Ar Orffennaf yr 28ain bydd Aled yn dechrau ar fordaith arall gyda'r cwmni Swan Hellenic, pan bydd yn cael cyfle i ganu ar y llong Minerva ar daith i Ucheldir yr Alban a Gwlad yr Ia. Bydd ei daith yn dechrau o Dover, Swydd Gaint, cyn ymweld ar ynysoedd yr Orkney a Shetland; bydd wedyn yn teithio o amgylch Gwlad yr Ia gan ymweld a dinasoedd hyfryd gan gynnwys Reykjavic. Bydd wedyn yn teithio i ynysoedd y Faroe cyn diwedd yn hyfrydwch Caeredin. Bydd Aled yn canu mewn cyngherddau clasurol ar fwrdd y llong, ac eleni mae'n cael
cwmni'r Soprano, Diana Palmerston; Sian Meinir, Mezzo; ar gyfeilyddes Eirian Owen. Mae'n siwr y bydd hi'n daith i'w chofio. Bydd mwy o fanylion y daith ar gael yma'n fuan. Bon Voyage!!

Am fwy o fanylion y fordaith, cliciwch ar y ddolen yma i fynd i wefan Swan Hellenic >>
Gwefan Swan Hellenic
IONAWR 2010 : ALED YN CANU I GYMRY LOS ANGELES AM Y TRYDYDD TRO


Baner UDA

Baner UDA


Bydd Aled yn dychwelyd am y trydydd tro i Los Angeles ddiwedd mis Chwefror i berfformio yn Nghyngerdd blynyddol Gwyl Ddewi Eglwys Cymraeg Los Angeles yn yr Unol Daleithau. Yn dilyn llwyddiant ei ymweliadau yno yn 2003 a 2004, mae Aled yn edrych ymlaen yn fawr iawn, ac yn ddiolchgar iawn i drigolion yr Eglwys Gymraeg am ei wahodd yn ôl eto! Bydd Aled a Karina yn hedfan allan rhai dyddiau yn gynt, a bydd cyfle mae'n siwr i weld dipyn o'r ddinas a thramwyo strydoedd disglaer Hollywood cyn dod adre i brysurdeb y tymor wyna adre ar y ffarm!!!

Eglwys Presbyteraidd Cymraeg Los Angeles

Eglwys Presbyteraidd Cymraeg Los AngelesDyma ddolen i wefan yr Eglwys yn Los Angeles >>>

Gwefan yr Eglwys

Bydd adroddiad o'r daith ar gael yma yn fuan ym mis Mawrth, gan gynnwys Newyddion am daith arall dros y dŵr i Aled ym mis Awst!!
Mae Newyddion cyn y flwyddyn 2010 wedi symud i dudalen newydd "Archif" i wneud lle i'r newyddion diweddaraf. Cliciwch ar y linc uchod am yr holl newyddion a'r lluniau dros y blynyddoedd