Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Aled Wyn Davies: Bywgraffiad


Aled Wyn Davies gyda'r Rhuban Glas
Mae Aled Wyn Davies wedi dod yn enw cyfarwydd iawn i ni yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nid yn unig mae ganddo lais tenor unigryw ond mae ganddo hefyd y ddawn brin honno o ddefnyddio'i lais i swyno cynulleidfaoedd ledled Cymru a'r byd.

Cychwynnodd ei yrfa fel canwr gwerin ond ar ôl ennill y prif wobrau am ganu gwerin yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol, dechreuodd dorri ei gwys ei hun fel tenor o'r radd flaenaf. Erbyn hyn, mae yn wyneb a llais cyfarwydd iawn ar lwyfannau, radio a theledu ac mae galw mawr amdano mewn cyngherddau ymhell ac agos.

Un o brif ragoriaethau gyrfa Aled hyd yn hyn yw'r ffaith iddo ennill yr unawd tenor deirgwaith yn olynol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yna, yn 2006, coronwyd ei ymdrechion i gyd pan gipiodd y Rhuban Glas ym Mhrifwyl Abertawe, a phwy allai fyth anghofio y gymeradwyaeth gofiadwy a dderbyniodd am ei ddehongliad arbennig o'r aria enwog "Che Gelida Manina" allan o'r opera La Boheme.

Mae Aled wedi cael cryn lwyddiant mewn nifer o'n heisteddfodau pwysicaf gan gynnwys "Canwr y Flwyddyn" yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, 2005 a'r Rhuban Glas yng Ngwyl Fawr Aberteifi yn 2006.

Yn 2006 cafodd Aled gyfle arbennig iawn gan Raymond Gubbay Ltd., sydd yn hyrwyddwr cyngherddau clasurol, pan berfformiodd mewn cyngherddau o'r "Last Night of the Proms" gan ganu mewn rhai o brif neuaddau Lloegr fel y Symphony Hall ym Mirmingham a'r Bridgewater Hall ym Manceinion. Ym mis Awst 2007, cafodd wahoddiad gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru i berfformio yn un o gyngherddau mawreddog yr wyl, gan rannu llwyfan gyda Chôr yr Eisteddfod, Iona Jones, Iwan Wyn Parry ac Ensemble Cymru mewn noson o waith Oratorio. Mae hefyd wedi perfformio mwy nag unwaith yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Aled Wyn Davies
Yn y 90au crwydrodd Aled y wlad pan fu'n rhan o'r grŵp poblogaidd Traed dan Bwrdd. Cafwyd lot fawr o sbort mewn cyngherddau a nosweithiau llawen ac mae Peter ac Owain yn mynnu na fydde Aled lle mae o nawr onibai amdanynt! Trafeiliodd y grwp dramor hefyd yn 2001 pan daeth gwahoddiad i berfformio mewn pum cyngerdd yng Ngwlad y Basg. Bu Aled hefyd yn aelod o Gwmni Theatr Maldwyn am flynyddoedd lawer. Treuliodd amser arbennig fel un o'r corws i ddechrau, ac yna yn 2003 yn y sioe Ann! chwaraeodd un o'r rhannau blaenllaw, sef John Hughes, ffrind Ann Griffiths, Dolwar Fach. Bu hefyd yn chwarae rhan blaenllaw yng nghyngerdd arbennig y Cwmni, sef "Ar Noson fel Hon" a pherfformwyd yn fyw ar S4C o Eisteddfod Genedlaethol y Bala 2009.

Yn ystod yr haf, 2014, derbyniodd Aled wahoddiad arbennig iawn gan Rhys Meirion ac Aled Hall i ymuno â hwy fel un o Dri Tenor Cymru, lle bydd yn brysur iawn yn teithio Cymru a thu hwnt. Dechreuodd fel un o'r Tri Tenor ar Ragfyr y 1af, 2014 wedi iddo gael ei gyflwyno i'r genedl ar raglen "Heno" ar S4C.

Mae Aled wedi cael y cyfle dros y blynyddoedd i gyd-ganu gyda perfformwyr rhyngwladol enwog fel Gwyn Hughes Jones, Jonathan Lemalu, David Kempster, Shan Cothi, heb anghofio Rhys Meirion ac Aled Hall wrth gwrs!! Ond un o'r uchafbwyntiau sy'n aros yn y cof oedd y cyfle unigryw i ganu'r ddeuawd enwog, Y Pysgotwyr Perl gyda Bryn Terfel mewn cyngerdd arbennig iawn ym Machynlleth yn 2015.

Bu'n ddigon ffodus o gael y cyfle i deithio llawer o amgylch y byd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae wedi canu ym mhrif neuaddau Seland Newydd ac Awstralia pan ymunodd â Chôr Godre'r Aran fel eu hunawdydd gwadd ar eu taith gerddorol yn 2003. Mae wedi canu ar dair achlysur yng nghyngherddau Gwyl Ddewi Capel Cymraeg Los Angeles yn 2003, 2004 a 2010, ac yn ystod y blynyddoedd ddiwethaf mae wedi perfformio ar pum mordaith i'r cwmni Swan Hellenic drwy ganu mewn cyngherddau clasurol ac operatig. Mae hyn wedi rhoi'r cyfle i Aled ymweld â gwledydd fel Thailand, Malaysia, Singapore, yr India, Costa Rica, Unol Daleithiau America, Mecsico, Croatia, Tunisia, Yr Eidal, Chile, Yr Ariannin, Ynysoedd y Falklands, Patagonia, Uruguay, Brasil, Denmark, Sweden, Gwlad Pwyl, Yr Almaen a Rwsia. Ym mis Tachwedd, 2007 teithiodd i Batagonia fel Unawdydd gwadd gyda Chôr Godre'r Aran mewn taith gerddorol gan ganu yn yr ardaloedd Cymreig gan gynnwys Esquel, Trevelin, Y Gaiman a Threlew. Ym mis Mawrth, 2008 perfformiodd Aled mewn cyngherddau Gwyl Ddewi yn Johannesburg, De Affrica gyda Chôr Meibion Cymru De Affrica dan arweiniad Dr Alwyn Humphreys. Yn Awst, 2008 dychwelodd o Chicago, UDA yn dilyn perfformiadau yng ngwŷl Gymraeg Gogledd America ar Gymanfa Ganu Genedlaethol, ac ym mis Hydref 2009 perfformiodd mewn cyngherddau yng nghapeli Cymreig Ottawa a Toronto yng Nghanada.

Ymysg ei berfformiadau cyngherddol diweddaraf mae Y Meseia gan Handel; Messe Solennelle de Sainte Cecile gan Gounod; Olivet to Calvary gan Maunder; Y Croeshoeliad (Crucifixion) gan Stainer, ac ym mis Chwefror 2008, perfformiodd y rhan "Hywel" mewn cyngerdd o'r Opera Gymraeg Blodwen gyda Chymdeithas gorawl Dyffryn Conwy ym mhafiliwn Rhyl.

Mae Aled yn enghraifft o gryfder y diwylliant Cymraeg ar ei orau - sef dyn ifanc sy'n dal i amaethu yn ei waith bob dydd ond ar yr un pryd yn defnyddio ei ddawn i gyrraedd y brig ym myd canu.