Y TENOR CYMRAEG
THE WELSH TENOR

Archif Newyddion
Croeso i'r dudalen newydd Archif, lle bydd holl newyddion dros y blynyddoedd ddiwethaf yn cael ei cadw yma. Am y newyddion ddiweddaraf, cliciwch ar y ddolen isod i fynd i dudalen Newyddion.


Tudalen Newyddion diweddarafHYDREF 2009 : CAEL CROESO MAWR AR DAITH I GANADA


Mwynhaodd Aled a Karina daith hyfryd iawn i Ottawa a Thoronto yn ddiweddar wedi trefniadau trylwyr Alan Thomas, y cyfeilydd a'r organydd gwych a roddodd wahoddiad i'r ddau drosodd rhai misoedd yn ôl. Cafwyd croeso mawr ym mhobman a cafodd Aled gryn bleser o ganu i'r cyfeilliad ym mhob un o'r cyngherddau. Hoffai Aled a Karina ddiolch o galon i bawb a roddodd gymaint o groeso iddynt, ac am yr haelioni ddi-ddiwedd. Diolch yn fawr iawn.

Dyma ddolen i chi gael cip ar y lluniau o'r daith. >>>>

Lluniau Taith Gerddorol Aled i Ganada

Mae'r ddau ddolen ganlynol yn adolygiadau o'r ddau gyngerdd Cymreig yn Ottawa a Toronto.

Adolygiad y gyngerdd Eglwys Dewi Sant, Toronto
Adolygiad o gyngerdd Eglwys Westminster, Ottawa

Mae Aled wedi cyrraedd yn ôl adre i dymor prysur iawn o gyngherddau. Y penwythnos yma, bydd Aled yn recordio caneuon i'r rhaglen boblogaedd "Noson Lawen", a bydd cyfle i chi weld y rhaglen yma ar S4C yn fuan. Hefyd bydd cyfle i weld Aled yn perfformio dros y wlad, gan gynnwys dau berfforiad arall o'r cyngerdd "Ar Noson fel Hon" gan Gwmni Theatr Maldwyn yn Llandudno (18/10) a Chaerdydd (25/10). Cewch i'r dudalen dyddiadur am fwy o fanylion.MEDI 2009 : EDRYCH MLAEN AM GYNGHERDDAU HYFRYD YNG NGHANADA


Baner  Canada

Baner Canada


Ar y 1af o Hydref, 2009 bydd Aled unwaith eto ar ei drafels, pan bydd yn hedfan allan i Ganada i berfformio mewn cyfres o gyngherddau gyda'r hynod Alan Thomas. Cwrddodd Aled ag Alan Thomas yn Chicago llynedd pan berfformiodd Aled yng Ngwyl Genedlaethol Gymreig Gogledd America, gydag Alan fel cyfeilydd iddo. Wedi'r wyl, mae Alan wedi bod yn brysur iawn yn trefnu taith i Aled i ganu yn Ottawa a Thoronto. Er mae Cymro yw Alan Thomas, mae wedi byw yn Ottawa, Canada ers nifer o flynyddoedd ac yn enw cyfarwydd mewn cyngherddau a gwyliau Cymreig dros Gogledd America. Mae yn gyfeilydd o'r radd flaenaf ac hefyd yn organydd heb ei ail. Bydd Aled ac Alan yn cynnal cyngherddau yn Eglwys Westminster, Ottawa ar y 4ydd o Hydref am 3yh, ac yng Nghapel Dewi Sant, Toronto ar y 6ed o Hydref am 7yh. Mae rhagor o berfformiadau eraill wedi cael ei drefnu hefyd, felly deg diwrnod ddigon prysur i Aled yng Ngogledd America!! Edrychwch ymlaen i ddarllen yr hanes yn fuan!

HYDREF CYNHYRFUS YN DILYN HAF O HWYL A CHANU


Aled, Eirian, Sian a Diana Cerddorion Clasurol Minerva

Aled, Eirian, Sian a Diana Cerddorion Clasurol Minerva

Ers y newyddion diwethaf ym mis Mehefin, mae Aled wedi teithio llawer yn canu dros y wlad a thramor gyda cyngherddau yng Nghaerfyrddin, Gwyr, Aberporth, Llanerchymedd, Castell-Newydd-Emlyn, Eisteddfod Genedlaethol y Bala, Bangor, Biwmares, Gwyl Bermo, Castell Bromwich, Môr y Baltic ac hydnoed Pencampwriaethau Aredig Cymru yn yr Ystog!!! Mae wedi bod yn fisoedd hwyliog iawn ac wedi bod yn bleser i gwrdd gymaint o fobl. Mae llawer o uchafbwyntiau, ond roedd y fordaith yn sefyll allan oherwydd y croeso a'r llawenydd o gael canu i fobl mor addysgiadol. Cafodd Aled, Sian, Diana ac Eirian bleser mawr o ganu ar y llong Minerva, a chael cyfle hefyd i fwynhau dinasoedd hyfryd fel St Petersburg, Stockholm a Chopenhagen. Roedd y tywydd yn hyfryd, yn wahanol iawn i'r tywydd adre yng Nghymru yng Ngorffennaf!! Uchafbwynt arall i Aled oedd cael perfformio unawdau yn y cyngerdd arbennig "Ar Noson fel Hon" oedd yn cloi'r Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala eleni. Roedd hi hefyd yn braf cael gweld y perfformiad yn cael ei ddangos yn fyw ar S4C,
Aled a Karina yn Copenhagen

Aled a Karina yn Copenhagen

a chael gweld y perfformiad i gyd eto ar ôl mynd adre! Bu'r cyngerdd yn gymaint o lwyddiant fel bod dau berfformiad arall wedi cael ei drefnu yn yr Hydref yn Llandudno a Chaerdydd. Mae'r llinellau tocynnau nawr ar agor i'r rhai a hoffai weld y sioe. Mae dolen i'r llinell docynnau i'w gael ar y dudalen dyddiadur.

Bydd Aled i'w weld yn canu mewn cyngherddau dros y wlad yr Hydref yma, ac mewn cyngerddhau yn Ottawa a Thoronto yng Nghanada ddechrau'r mis. Bydd Aled hefyd yn canu yn Nghaerdydd yng nghyngerdd dathlu 35 oed Côr Godre'r Garth; yn Llandeilo gyda'r Baswr, Huw Euron; mewn cyngerdd arbennig i agor Neuadd Gymdeithasol Hyddgen ym Machynlleth; ymweliadau eto a Whitwick Manor, Llangain a Chadeirlan Caer; a bydd perfformiadau arbennig gan Aled ar y rhaglen "Dechrau Canu Dechrau Canmol" yn yr Hydref.

Am fwy o fanylion y cyngherddau, ymwelwch ar dudalen dyddiadur.

Dyma ychydig o luniau o'r fordaith i fôr y Baltic :

Kronburg Castle, Elsinore, Denmark o'r Harbwr

Kronburg Castle, Elsinore, Denmark o'r Harbwr

Aled yn Gdansk, Poland

Aled yn Gdansk, Poland


Y grwp clasurol wedi'r cyngerdd olaf

Y grwp clasurol wedi'r cyngerdd olaf

Y "Bridge", lle mae'r capten yn gweithio!

Y "Bridge", lle mae'r capten yn gweithio!Y Winter Palace, St Petersburg.

Y Winter Palace, St Petersburg.
Mwyhau ar y llong tra bod yr Haul yn mynd lawr

Mwyhau ar y llong tra bod yr Haul yn mynd lawr

Mae mwy o luniau o'r fordaith hon i'w gael ar dudalen Facebook Aled drwy glicio ar y ddolen ganlynol >>>>

Albwm lluniau y fordaith i fôr y BalticMEHEFIN 2009 : HAF PRYSUR O FLAEN ALED


y Llong Fordaith Minerva I

y Llong Fordaith Minerva I

Mae'r ddau fis diwethaf wedi bod yn amser prysur i Aled gyda'r holl waith adre ar y fferm. Mae'r Cneifio a'r cynhaeaf newydd ddod i ben eleni wedi'r tywydd bendigedig yma ac mae golygon Aled nawr yn edrych tuag at gyngherddau'r haf, ymarferion canu a dysgu lot fawr o eiriau!!! Daeth gwahoddiad yn ddiweddar gan gwmni Swan Hellenic i ganu ar ei llong fordaith, Minerva I a bydd Aled yn teithio i Dover ar y 9fed o Orffennaf i deithio ar fôr y Baltics, gan ymweld a dinasoedd hynod yn Nenmarc, Sweden, Yr Almaen, Gwlad Pwyl a Rwsia. Yn ymuno ag Aled yn y cyngherddau bydd y Soprano, Diana Palmerston, Sian Meinir (Mezzo-Soprano) a'r gyfeilyddes, Eirian Owen. Bydd hon eto yn daith i'w chofio a bydd newyddion o'r daith i weld yma yn fuan!!!

Cyngerdd Cwmni Th. Maldwyn

Cyngerdd Cwmni Th. Maldwyn

Yn dilyn y fordaith bydd Aled yn teithio adre yn syth i ymarferion olaf Cyngerdd arbennig bydd yn cloi yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn y Bala ar Awst yr 8fed. Mae'r cyngerdd "Ar Noson fel Hon" yn gasgliad arbennig o'r caneuon gorau a ysgrifennwyd gan Gwmni Theatr Maldwyn dros yr 28ain mlynedd diwethaf. Nid yw'n gyngerdd i'w fethu, a bydd Aled yn canu ambell i unawd yn y noson yma. Mae ychydig o docynnau ar ôl i'r cyngerdd, a gallwch archebu eich tocynnau nawr drwy glicio ar y ddolen ganlynol>>>

Tocynnau "Ar noson fel hon" yma

Bydd mwy o newyddion yn fuan!!
CHWEFROR 2009 : CYNGHERDD ARBENNIG ER BUDD TY'R EOS


Eglwys San Silyn, Wrecsam

Eglwys San Silyn, Wrecsam

Yn dilyn Cyngerdd Nadoligaidd hyfryd yn y Gadeirlan yng Nghaer ym mis Rhagfyr, bydd Aled yn canu mewn cyngerdd arbennig iawn eto er budd Hospis Ty'r Eos, Wrecsam ar nos Iau y 26ain o Chwefror. Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn Eglwys San Silyn (St. Giles) yn Wrecsam am 7:30yh. Yn rhannu'r llwyfan gydag Aled bydd Côr Godre'r Aran a'r delynores, Rhiannwen Pugh. Bydd yn noson i'w chofio yn yr Eglwys Hyfryd yma.

Mae tocynnau ar gael nawr i'r cyngerdd drwy gysylltu ar Swyddfa Ariannol yn Hospis Ty'r Eos, Ffordd Caer, Wrecsam. Ffoniwch (01978) 314292 am fwy o fanylion.CHWEFROR 2009 : CYNGHERDD ARBENNIG ER COF AM FFRIND


Bydd Aled yn dechrau'r tymor newydd o gyngherddau y mis yma gyda cyngerdd arbennig er budd Cronfa Ysgoloriaeth Goffa Aeron Gwyn Jones yn Ysgol y Gader, Dolgellau. Roedd Aeron
Aeron Gwyn Jones

Aeron Gwyn Jones

yn ffrind agos i Aled, roedd yn byw yng Nghaergeiliog, Sir Fôn. Yn ganwr o fri, a fo oedd y Bariton ifanc enillodd y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri yn y Faenol yn 2005. Roedd Aeron yn fab fferm ond hefyd yn gweithio fel cyfrifydd ym Mangor. Yn anffodus bu farw Aeron yn 31 mlwydd oed wedi gwaeledd iechyd ym mis Mehefin, 2008. Bydd y cyngerdd arbennig yma ar nos Sul, y 9fed o Chwefror am 8yh yn noson arbennig gyda Côr Godre'r Aran; Aled Wyn Davies (Tenor); Tom Evans (Bariton); Brian, Daniel a Miriam Hughes (Offerynwyr) i gyd yn perfformio.Bydd yr arian a godwyd o'r cyngerdd yn mynd i ariannu tlws a chystadleuaeth coffa er cof am Aeron yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae tocynnau ar gael i'r cyngerdd drwy gysylltu ac Aled ar 07759 833335. Dewch yn llu.
RHAGFYR 2008 : CYNGHERDDAU DI-RI CYN Y NADOLIG!


Mae Aled yng nghanol tymor prysur iawn o gyngerddau nawr dros yr wythnosau sy'n arwain at y Nadolig. Cafodd gyngerdd gwych yng ngwesty'r Wynnstay, Croesoswallt yn ddiweddar yng nghwmni'r gantores Shân Cothi, Piantel a Glyn Owens mewn noson arbennig iawn er budd Marie Curie. Bu'r noson yn gymaint o lwyddiant mae'r holl artistiaid wedi cytuno i ddod yn ôl
Aled gyda Shân Cothi a Glyn Owens

Aled gyda Shân Cothi a Glyn Owens

eto i roi cyngerdd ym mis Hydref, 2010. Yn dilyn hyn bu Aled i Lanfyllin mewn cyngerdd gyda Chôr Meibion Penybontfawr a Linda Griffiths; ac yna dau gyngerdd gyda'r Mezzo-Soprano, Shân Meinir.Roedd y cyntaf yn Llangain, ger Caerfyrddin gydaCor Seingar;a'r ail gyngerdd yn Llanbadarn Fynydd gyda Chôr meibion Talgarth.Nosweithiai o fri, ac mae'n rhaid dweud bod y lluniaeth bwyd yn y ddau gyngerdd yma o'r radd flaenaf!!!

Cyngerdd arall bydd yn aros yn y cof i Aled oedd perfformio yn Neuadd y Dre, Manceinion gyda'r Soprano, Diana Palmerston a'r cyfeilydd, Eirian Owen. Roedd yr achlysur yma wedi dod a dros 700 o "Land Girls" o'r ail ryfel byd at eu gilydd i ddathlu ei bodolaeth a'i gwaith di-flino yn y 40au. Mwynhaodd y merched gerddoriaeth o'r adeg honno gyda hen ffefrynnau gan Ivor Novello ac ati. Roedd hi'n brynhawn hyfryd ac roedd Aled, Diana ac Eirian wedi cyffroi o gael bod yn rhan o'r achlysur, ac i gael perfformio mewn neuadd gyngerdd mor hyfryd. Cliciwch am fwy o'r hanes yma


Mae Aled hefyd newydd ddod adre o Gaer wedi dau berfformiad yn y Gaderlan yng Nghaer. Dyma oedd un o
Y Gadeirlan, Caer

Y Gadeirlan, Caer

uchafbwyntiau'r flwyddyn i Aled, ac roedd yn anrhydedd cael canu mewn adeilad mor hyfryd. Ar brynhawn Iau, y 11eg o Ragfyr perfformiodd i dros 300 o deithwyr tren yr Orient Express.Roeddent i gyd wedi teithio o Gaeredin yn yr Alban i dreulio prynhawn yng Nghaer a cyngerdd yn y Gadeirlan. Yna ar y nos Iau rhannodd Aled y llwyfan gyda Chôr Meibion Froncysyllte, Ann Atkinson, Y Phoenix Brass, King's School Schola Cantorium a William Roach, sef Ken Barlow o Coronation Street, mewn cyngerdd arbennig iawn eto gyda'r Gadeirlan dan eu sang. Dyma oedd un o brofiadau gorau mae Aled wedi ei brofi, ac roedd elw'r noson i gyd yn mynd i achos da iawn, sef Hosbis Ty'r Eos, Wrecsam. Bydd lluniau o'r cyngerdd yng Nghaer i'w gweld yma yn fuan.

Cyn y Nadolig bydd Aled yn canu mewn cyngherddau yn Stoke-on-Trent gyda Chôr y Fron; a Phennant,ger Aberaeron gyda Ifor Lloyd a'r clwb ffermwr Ifanc lleol, cyn ymlacio ac edrych ymlaen at y flwyddyn newydd!!

Dyma ambell lun o'r cyngherddau diweddar :Artistiaid y cyngerdd yng Ngroesoswallt gyda'r trefnydd, Enid Thomas - Aled, Shân Cothi, Piantel a Glyn Owens

Artistiaid y cyngerdd yng Ngroesoswallt gyda'r trefnydd, Enid Thomas - Aled, Shân Cothi, Piantel a Glyn Owens

Aled gyda Sian Meinir a Gareth Wyn Thomas yn Llangain

Aled gyda Sian Meinir a Gareth Wyn Thomas yn Llangain

Aled yn perfformio Granada!!

Aled yn perfformio Granada!!

Aled a Sian yn perfformio Brindisi yng Ngroesoswallt

Aled a Sian yn perfformio Brindisi yng Ngroesoswallt

DYMUNA ALED NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA


I CHI GYD!! DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH!!


TACHWEDD 2008: GWYLIWCH GYFWELIAD ALED AR RAGLEN FFERMIO YMA NAWR!!


Aled ar raglen Ffermio

Aled ar raglen Ffermio

Ym mis Mai, 2008 bu Daloni Metcalfe o'r rhaglen deledu Ffermio ar fferm Aled yn Llanbrynmair i'w gyfweld. Bu Aled yn sgwrsio am y cyferbyniad sydd ganddo o ganu ar lwyfannau'r byd a ffermio adre ym Mhentremawr, ac hefyd cneifio defaid dros fisoedd yr Haf. Bu Aled yn cneifio i dim Cymru yn 1999, a buont yn fuddugol yng nghystadleuaeth y pum gwlad!!! Daeth y cyfle yma i gynrychioli Cymru wedi iddo ennill yn Sioe Frenhinol Cymru yn 1998 allan o 60 o ymgeiswyr!!!

Gallwch nawr weld y rhaglen arlein drwy glicio ar y linc isod. Bydd yr eitem ar Aled yn dechrau 16 munud mewn i'r rhaglen. >>>Cliciwch ar y ddolen yma i weld Aled ar FfermioHYDREF 2008: EDRYCH YN ÔL AR DEITHIAU Â CYNGHERDDAU'R HAFMae'r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur iawn i Aled gyda chyngherddau yn bell ac agos i adre. Dechrau mis Awst perfformiodd Aled mewn cyngerdd awyr-agored ger Llanfair-ym-Muallt – “Music on the Meadow” yng nghwmi artistiad lleol a Chôr Talgarth. Noson wych, ac er i'r tywydd ymharu ychydig ar y noson, roedd pawb yn mynd adre wedi mwynhau yn fawr. Yna ganol mis Awst dychwelodd Aled i Arnesby, Leicester yn dilyn llwyddiant 2007 i gyngerdd hwyliog dros ben gyda Diana Palmerston ac Eirian Owen. Yr wythnos ganlynol dychwelodd Aled eto i'r Tabernacl, Machynlleth mewn cyngerdd arbennig iawn fel rhan o ŵyl y Tabernacl yng nghwmni Sian Meinir, Diana Palmerston, Eirian Owen a Tom Gwanas. Noson i'w chofio!!

Roedd hi wedyn yn bryd edrych am y passport unwaith yn rhagor oherwydd ar y 26ain o Awst hedfanodd Aled a Karina i Chicago, UDA i ŵyl Gymraeg Gogledd America. Roedd dros 700 o
Gwyl Gymreig Gogledd America

Gwyl Gymreig Gogledd America

Gymry o dros yr Unol Daleithau a Chanada wedi tyrru i westy'r “Doubletree” yn Oakbrook, ger Chicago i wrando ar berfformiadau gan Aled, Côr Aelwyd CF1 a Fflur Dafydd. Yn ychwanegol i'r cyngherddau roedd y darlithydd Dr Gareth Williams yno hefyd yn siarad, a braf iawn oedd bod yn ei gwmni hwyliog!! Diweddodd yr wŷl mewn steil gyda'r Gymanfa Ganu fawr ar y dydd Sul gyda
Chicago o ben y Sears Tower gyda llyn Michigan tu ôl

Chicago o ben y Sears Tower gyda llyn Michigan tu ôl

chanu arbennig iawn dan arweinyddiaeth Mari Morgan. Cafwyd eitemau gan Aled ac Aelwyd CF1, a daeth popeth at eu gilydd yn hynod pan ymunodd y Côr ac Aled i ganu'r gân “Er Mwyn Yfory”. Diweddglo hyfryd i wythnos arbennig iawn. Diolch o galon i bawb yn Chicago am y croeso – Braf iawn oedd cael bod yn eich cwmni y gyd. Daeth y daith i ben gyda pum diwrnod yn Efrog Newydd – lle hynod a phrysur, ond daethant ar draws ffrindiau o Lanbrynmair yno - Menna ac Iwan ar eu mis-mêl!!! Yn dydi'r byd yn fach!!!

Roedd Aled ar ei drafels eto y penwythnos canlynol pan deithiodd i'r Alban gyda Pharti Meibion Dyfi, Machynlleth. Cafwyd llawer iawn o hwyl tra'n aros yn Dumfries a mwynhâwyd cyngerdd gwych yn Newton Stewart ar y nos Sadwrn. Diolch o galon i Valmai, sy'n wreiddiol o Lanbrynmair am drefnu'r daith a'r cyngerdd i ni, ac am y croeso hyfryd yn yr Alban. Allan o Gymru bu Aled eto y ddwy benwythnos ganlynol hefyd pan groesodd y ffin i Loegr
Wightwick Manor

Wightwick Manor

gyda chyngherddau yn Church Stretton a Wightwick Manor, ger Wolverhampton. Bu Côr Meibion Llanfair Caereinion yn ymuno ac Aled yn Church Stretton, a'r Contralto Sioned Wyn o Ddolgellau yn rhannu'r noson yn Wightwick Manor.Mae'r ty hyfryd yma yn werth ei weld! Ac er ei bod hi'n braf iawn cael mynd i ganu mewn Gwledydd a threfi gwahanol dros y byd i gyd, does dim yn well na chyngerdd gwych yn lleol. A dyna bu hi ddechrau mis Hydref gyda dau gyngerdd yr un
Shân Cothi

Shân Cothi

penwythos pan daeth cyfle i ganu yn neuadd Penfforddlas, sydd ar ei newydd wedd gyda Chôr Aelwyd Bro Ddyfi a Dai Jones, Llanilar. Noson ffantastic gyda pawb yn deud ei bod yn mynd adre wedi cael gwledd!!! Diweddodd y penwythnos gyda chyngerdd hyfryd eto yng nghwmni Côr Gore Glas yng Ngherrigydrudion. Hoffai Aled ddiolch o galon am y cyfle i ganu yn yr holl ardaloedd gwahanol yma, a diolch arbennig iawn i'r cyfeilyddion sydd wedi bod yn gymorth iddo ym mhob un. Diolch i chi gyd.

Mae amser prysur iawn o flaen Aled eto cyn y Nadolig gyda chyngherddau dros y wlad i gyd. Bydd y cyngerdd nesaf yn y Wynnstay, Croesoswallt yng nghwmni'r hynod Shân Cothi, Piantel a Glyn Owens. Mae'n argoeli i fod yn noson wych!!! Mae mwy o fanylion am gyngherddau nesaf Aled ar gael yma drwy'r dudalen Dyddiadur.

Dyma ychydig o luniau i chi o'r daith i'r Unol Daleithau :


Ein trafnidiaeth i'r ŵyl - Teithio mewn steil!!

Ein trafnidiaeth i'r ŵyl - Teithio mewn steil!!

Yr enwog Carnegie Hall yn Efrog Newydd

Yr enwog Carnegie Hall yn Efrog Newydd
Central Park yn Efrog Newydd

Central Park yn Efrog Newydd


Ymlacio wedi'r cyngerdd yn Chicago gyda bois CF1

Ymlacio wedi'r cyngerdd yn Chicago gyda bois CF1
GWAHODDIAD I GANU YNG NGŴYL FAWR GYMREIG GOGLEDD AMERICA


Mae Aled wedi derbyn gwahoddiad arbennig iawn yn ddiweddar i ganu yng nghymanfa fawr Gogledd America ddiwedd mis Awst, 2008. Mae'r Gymanfa Ganu enwog yma yn cael ei chynnal yn flynyddol mewn dinasoedd gwahanol ar draws yr Unol Daleithau a Chanada ers blynyddoedd maith, a bydd y 77fed ŵyl yn cael ei chynnal yn Chicago, Illinois ar Awst 28-31ain eleni.
Gwyl Gymreig Gogledd America, Chicago 2008

Gwyl Gymreig Gogledd America, Chicago 2008

Mae'r dathliad fawr yma, sydd nawr yn cael ei galw yn "Ŵyl Gymreig Gogledd America" yn denu bron i fil o Gymry ar draws Gogledd America ac ar draws y byd!
Yn ymuno gydag Aled yn y dathliadau a'r cyngherddau eleni bydd y gantores Fflur Dafydd o Gaerfyrddin, a chôr sydd wedi gwneud enw mawr i'w hunain dros y blynyddoedd diwethaf, sef Côr CF1 o Gaerdydd. Mae'n argoeli i fod yn wythnos hwyliog iawn gyda gymaint o Gymru yn trafeilio draw i'r Gymanfa eleni. Bydd Fflur Dafydd yn agor yr ŵyl mewn cyngerdd ar nos Iau, 28ain o Awst, gydag Aled yn perfformio mewn cyngerdd ar y noson canlynol. Yna ar y dydd Sadwrn bydd yr Eisteddfod yn cymryd lle ynghyd a llawer o gyflwyiadau a darlithoedd diddorol drwy'r dydd. Bydd cyngerdd mawreddog yr ŵyl ar y nos Sadwrn gyda Chôr Aelwyd CF1, cyn bydd y penwythnos yn dod i ben ar ddydd Sul gyda'r Gymanfa Ganu fawr yn y pnawn a'r nos lle bydd Aled eto yn perfformio ambell i gân Gymraeg. Bydd hefyd cyfle mae'n siwr i Aled a Karina i weld dipyn ar y ddinas hynod yma cyn hedfan i Efrog Newydd am ambell ddiwrnod ymlaciol ar y ffordd adre! Edrychwch ymlaen i weld yr hanes i gyd yn fuan!

Mae mwy o fanylion am yr ŵyl i'w gael drwy glicio ar yr hafan canlynol.>>>>>

Gwefan Gŵyl Gymreig Gogledd America
MAI 2008 : TYMOR O GYNGHERDDAU YN DECHRAU I ALED ETO


Yn dilyn seibiant o'r canu dros dymor yr wyna ar y ffarm, bydd Aled yn dechrau nôl gyda dau gyngerdd y penwythnos yma yng ngogledd Cymru. Ar nos Wener y 16fed o Fai bydd yn
Galeri, Caernarfon

Galeri, Caernarfon

perfformio yn Galeri, Caernarfon yng nghyngerdd blynyddol Hogia'r Ddwylan dan arweiniad Ilid Anne Jones. Bydd y Bariton, Iwan Wyn Parry yn unawdydd gwadd hefyd a bydd cyfle i ganu ambell i ddeuawd enwog ar y noson. Mae'n argoeli i fod yn noson dda iawn! Yna ar nos Sul y 18fed o Fai bydd Aled yn teithio i Sir Fôn i ganu mewn cyngerdd yng nghapel Dothan, Ty Croes gyda'r Soprano Sharon Evans a Trebor Evans, Gwanas (Bariton). Bydd hon eto yn noson hwyliog dros ben a bydd llawer o'r hen ffefrynnau allan y noson honno hefyd, mae'n siwr!!
Ddiwedd mis Mai bydd Aled ac Iwan Wyn Parry yn dychwelyd i'r Drenewydd i gyngerdd blynyddol Côr Meibion y Drenewydd. Yn dilyn llwyddiant y cyngerdd yno yn 2007 mae'n bleserus dros ben i'r ddau gael gwahoddiad i ganu yn yr un cyngerdd y flwyddyn ganlynol. Mi fydd rhaid cofio nawr be wnaethom ni ganu y tro diwethaf!!! Bydd y cyngerdd yma yng nghapel y Bedyddwyr, y Drenewydd, ar nos Sadwrn y 31ain o Fai. Dewch yn llu!

Mae nifer o gyngherddau mawr ar y gorwel i Aled dros y misoedd nesa hefyd gan gynnwys

cyngerdd i godi arian i'r Sioe Frenhinol ar ran apel y sir nawdd eleni, sef Clwyd. Bydd cyngerdd arbennig yma yn stad y Rhug, Corwen ar y 6ed o Fehefin lle bydd Aled yn rhannu'r llwyfan gyda Hogia'r Wyddfa, Steffan Rhys Hughes, Piantel, Kate Griffiths a Chôr Glyndwr. Ar y 7fed o Orffennaf bydd Aled yn unawdydd gwadd yng nghyngerdd cloi Gwyl Fawr Aberteifi gyda Chôr Crymych a'r cylch, ac hefyd cyngerdd allan yn yr awyr agored "Music on the Meadow" yn Llanfair ym Muallt (Builth Wells) ar Awst y 1af. Digon i edrych ymlaen ato felly dros fisoedd yr haf.DIOLCH AM Y CROESO ARBENNIG YN NE AFFRICADychwelodd Aled a Karina o daith hyfryd i Dde Affrica ddechrau mis Mawrth yn dilyn cyngerdd gwych yn neuadd y brifysgol yn Johannesburg gyda Chôr Meibion Cymru De Affrica, a gafodd eu harwain y noson honno gan yr amryddawn, Alwyn Humphreys. Hoffem ni ddiolch o galon i'r côr, y cefnogwyr a Chymdeithas Gymraeg Witwaterstrand am y croeso arbennig a'r caredigrwydd a dderbyniom tra buom yn eich cwmni. Diolch arbennig iawn i'r Cymro Tony Davies a'i wraig, Wendy am edrych ar ein hôl mor dda ac am ddangos gymaint o'r wlad i ni mewn cyfnod byr o amser. Roedd hi'n bleser yn wir i ganu yn y cyngerdd Gŵyl Ddewi yma, a hynny mor bell o Gymru fach, ac hefyd i glywed y côr yn canu bron hanner eu caneuon yn y Gymraeg a hynny efo dim ond un aelod yn siarad yr iaith! Rydym yn eich llongyfarch yn fawr ac yn dymuno'n dda i chi i'r dyfodol. Gobeithio cawn gyfle i wneud yr un peth eto rhywbryd!!

Dyma ychydig o luniau o'r daith :


Côr Meibion Cymru De Affrica yn canu yn y cyngerdd Gŵyl Ddewi yn Johannesburg

Côr Meibion Cymru De Affrica yn canu yn y cyngerdd Gŵyl Ddewi yn Johannesburg

Aled gyda'r arweinydd, Alwyn Humphreys, yn dilyn y cyngerdd

Aled gyda'r arweinydd, Alwyn Humphreys, yn dilyn y cyngerdd

Aled a Karina yn ymlacio ger traeth "Llandudno" ger Cape Town!

Aled a Karina yn ymlacio ger traeth "Llandudno" ger Cape Town!Golygfa o “Table Mountain” o ddinas Cape Town

Golygfa o “Table Mountain” o ddinas Cape TownCliciwch ar y ddolen ganlynol i weld mwy o luniau Aled ar ei daith i Dde Affrica
Taith De Affrica, Chwefror, 2008CHWEFROR 2008 : ALED YN TEITHIO Â PHERFFORMIO I GYMRY DE AFFRICA


Bore Iau yr 21ain o Chwefror bydd Aled unwaith eto yn trafeilio i hemisffer y De i ganu mewn cyngherddau Gwyl Ddewi yn Johannesburg, De Affrica.

Mae'r gwahoddiad wedi dod gan gymdeithas Gymraeg Witwaterstrand sydd yng nghanol Johannesburg, a bydd Aled yn perfformio mewn cyngerdd arbennig i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi gyda Côr Cymreig De Affrica yn y Linder Auditorium, sydd ar gampws Coleg enfawr Witwaterstrand yn Johannesburg ar Fawrth yr 2il. Mae'r côr hefyd wedi gwahodd Alwyn Humphreys i'w harwain ar y noson. Mae e eisoes wedi cyrraedd De Affrica ac yn dechrau ymarfer gyda'i gôr newydd yr wythnos hon.
Yn ogystal a'r cyngerdd mawreddog, bydd Aled hefyd yn canu yng nghapel Bedfordview sydd ar gyrion y ddinas ar y 24ain o Chwefror, lle mae'n debyg bod dros 1,000 o bobl yn mynychu'r cwrdd bob bore Sul! Bydd Aled hefyd yn cael cyfle i drafeilio tipyn o gwmpas y wlad rhwng y cyngherddau gan gynnwys ymweliad a Soweto, Pretoria a Chape Town cyn dechrau am adre ar y 3ydd o Fawrth yn barod i'r tymor wyn bach ar y fferm adre. Cofiwch hefyd am y cyngerdd Gwyl Ddewi yn Llandudno sydd ar yr 8fed o Fawrth. Mae tocynnau'n mynd yn gyflym medden nhw!! Mwy o hanes y daith ym mis Mawrth.IONAWR 2008 : GWRANDEWCH AR ALED YN CANU AR MYSPACE


Aled nawr ar myspace-music

Aled nawr ar myspace-music


Yn ddiweddar mae Aled wedi llawrlwytho rhai o'i ganeuon ar y wefan boblogaedd MySpace-Music. Os am wrando ar ganeuon Aled fel "Che Gelida Manida", "Anthem", "O na byddai'n haf o hyd" ac "Eryr Pengwern" yn llawn, ewch i safle Aled drwy ddilyn y ddolen ganlynol>>>>

Traciau Aled ar MySpace-MusicCYNGERDD ARBENNIG I ALED GYDAG UNAWDWYR BYDENWOG


Ar nos Sadwrn, 8fed o Fawrth 2008, bydd Aled yn perfformio mewn cyngerdd arbennig iawn yn Theatr Venue Cymru, Llandudno. Mae Côr Meibion Maelgwn yn cynnal cyngerdd Gwyl Ddewi
  Jonathan Lemalu,   Aled    a   Gwyn Hughes Jones

Jonathan Lemalu, Aled a Gwyn Hughes Jones

yn flynyddol ac yn gwahodd unawdwyr o safon fel artistiaid. Dros y blynyddoedd diwethaf maent wedi denu unawdwyr bydenwog i'w cyngerddau gan gynnwys Hayley Westenra a Rhys Meirion. Ond eleni mae Aled wedi cael gwahoddiad i ganu ynghyd â dau o enwau mawr byd Opera ar hyn o bryd, sef y tenor enwog o Lanbedrgoch, Gwyn Hughes Jones, a'r bas-bariton o Seland Newydd, Jonathan Lemalu. Mae Gwyn Hughes Jones wedi gwneud enw mawr iddo'i hun dros y blynyddoedd diwethaf ac mae ar fin canu'r brif ran yn "Tosca" i Opera Los Angeles o dan arweiniad yr enwog Placido Domingo. Mae Jonathan Lemalu hefyd yn teithio'r byd fel canwr opera o'r radd flaenaf ac yn cael ei ystyried fel un o leisiau gorau'r byd ar hyn o bryd.

Felly, mae Aled yn ei ystyried yn fraint mawr i gael rhannu'r llwyfan gydag artistiaid o'r safon yma, ac yn gwerthfawrogi caredigrwydd Côr Meibion Maelgwn yn ei wahodd i'w cyngerdd arbennig. Mae tocynnau nawr ar werth i'r cyngerdd drwy gysylltu â Venue Cymru ar 01492 872000 neu arlein drwy glicio ar y linc canlynol >>> Prynwch Tocynnau ArleinTAITH WYCH A CHWMNI ARBENNIG POBL PATAGONIA


Derbyniodd Aled groeso arbennig iawn gan drigolion Cymraeg Patagonia ar ei daith hwyliog yn ddiweddar fel unawdydd gwadd gyda Chôr Godre'r Aran. Mi ddaw fwy o hanes y daith i chi yn fuan.

Dyma cwpl o luniau i chi o'r daith i aros:
Côr Godre'r Aran yn ymlacio ym Mhatagonia

Côr Godre'r Aran yn ymlacio ym Mhatagonia

Aled yn perfformio mewn cyngerdd yn Esquel, Patagonia

Aled yn perfformio mewn cyngerdd yn Esquel, PatagoniaEDRYCH 'MLAEN AM DAITH ARBENNIG I BATAGONIA


Ar fore Iau, 15fed o Dachwedd bydd Aled a'i wraig Karina yn dechrau ar ei taith arbennig i'r Ariannin a Brasil pan bydd criw o 80 yn trafeilio lawr i Lundain cyn hedfan allan i Buenos Aires, prifddinas yr Ariannin. Mae Côr Godre'r Aran wedi trefnu taith wych o dair wythnos yn Ne America a byddant yn perfformio mewn chwe cyngerdd gyda Aled fel unawdydd gwadd iddynt. Ar ôl ymlacio ychydig yn Buenos Aires bydd y Côr yn canu mewn cyngerdd yno cyn hedfan lawr i Batagonia lle byddant yn cynnal cyngherddau yn Bariloche, Esquel, Trevelin, Y Gaiman a Threlew. Bydd y cyfnod yma yn siwr o fod yn gyffroes iawn ac mae yna gryn edrych ymlaen i'r perfformiadau gan drigolion Cymraeg y wlad. I ddiwedd y daith mewn steil bydd y daith yn dod i ben gyda tair noson yn dinas anhygoel Rio de Janeiro cyn ei throi am adre. Edrychwch ymlaen i glywed hanes y daith yn fuan!!


CYNGHERDDAU YN NIGWYDDIADAU MWYA CYMRU DROS YR HAF


Mi fydd Aled yn perfformio mewn dau gyngerdd arbennig dros y mis nesa - Un yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, ac un arall yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn yr Wyddgrug.

Y Sioe Frenhinol yn ei anterth.

Y Sioe Frenhinol yn ei anterth.

Ar nos Fercher y 25ain o Orffennaf bydd cyngerdd arbennig yn gael ei gynnal yng Nganolfan Cneifio Meirionydd yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd i godi arian i bencampwriaethau cneifio'r byd a fydd yn cael eu cynnal yn y sioe yn 2010. Yn rhannu'r llwyfan ac Aled bydd Chôr Meibion Llanfair y Muallt (Builth Wells), Meinir Jones, Llanrwst ac Aeron Pughe, Machylleth (Arweinydd). Mae Aled yn aelod o bwyllgor cneifio'r Sioe Frenhinol ers 1998 ac yn edrych mlaen yn fawr at y noson. Bydd tocynnau i'r cyngerdd ar gael drwy gysylltu ag aelodau'r pwyllgor neu drwy gysylltu a swyddfa'r sioe ar 01982 553683. Dewch yn llu!

Maes yr Eisteddfod Genedlaethol

Maes yr Eisteddfod Genedlaethol

Yna ar nos Fawrth y 7fed o fis Awst, bydd Aled yn cael y fraint o ganu yn un o gyngherddau arbennig yr Eisteddfod Genedlaethol yn yr Wyddgrug. Mae'n anrhydedd fawr i Aled gael canu gyda Chôr yr Eisteddfod yn ogystal â dau gyn-enillydd arall gwobr goffa David Ellis - Y Rhuban Glas, sef Iona Jones - Enillydd Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2000, ac Iwan Wyn Parry - Enillydd y Rhuban Glas y tro diwethaf i'r Eisteddfod ymweld â thre'r Wyddgrug yn 1991. Bydd y noson yn cynnwys perfformiad arbennig o "Messe Solennelle de Sainte Cecile" gan Gounod. Mae tocynnau i'r cyngerdd hwn ar gael drwy gysylltu â swyddfa'r Eisteddfod ar 0845 122 1176 (Llun-Gwener 10am - 4pm). Edrychaf ymlaen at eich gweld yno.TYMOR PRYSUR O GYNGHERDDAU GYDA CHORAU ENWOCAF Y WLAD


Mae'r mis hwn yn argoeli i fod yn amser hynod o brysur i Aled. Yn dilyn tymor yr wyna mae'r cyngherddau wedi dechrau unwaith eto, ac ar Ebrill yr 28ain cafwyd noson arbennig iawn yn y Tabernacl ym Machynlleth pan rannodd Aled lwyfan gyda'r Soprano Diana Palmerston, y Mezzo-soprano Sian Meinir, y Bariton Tom Evans, a'r gyfeilyddes hynaws Eirian Owen mewn cyngerdd hwyliog tu hwnt. Bu llawer o ganmol i'r noson yma gyda phobl yn dweud pethau fel "Y cyngerdd gore i mi fod ynddo erioed...!!" Bwriedir mynd ar noson yma ar daith dros y flwyddyn nesa ac os hoffech fwynhau'r cyngerdd yma yn eich ardal chi, cysylltwch â'r trefnydd Dennis Jones ar 01654 761500 am fwy o fanylion.

Y penwythnos ganlynol mwynhaodd Aled ddau gyngerdd gwbl wahanol gyda dau o gorau meibion enwocaf Cymru. Ar nos Wener y 4ydd o Fai bu Aled yng nghwmni Côr Godre'r Aran,Sian Meinir a Dai Jones, Llanilar mewn noson arbennig ym mhafiliwn Rhyl. Y noson ganlynol roedd Aled yn agosach at adre pan rannodd lwyfan gyda Chôr meibion Froncysyllte. Mae'r côr yma wedi mwynhau llwyddiant anhygoel yn ddiweddar yn dilyn ei cryno-ddisg newydd Voices of the Valley, a braf oedd gweld yr Eglwys yn Llanfair Caereinion yn orlawn i fwynhau'r noson. Roedd dau gwpl wedi dod yn bell iawn i wrando ar y côr - un cwpl o Lincoln, a'r cwpl arall o New South Wales, Awstralia!

Bydd dau gyngerdd o flaen Aled eto'r penwythnos nesaf - Burry Port ar Fai y 12fed gyda Chôr Godre'r Aran; ac yna yn y Drenewydd gyda Iwan Wyn Parri a Chôr meibion y Drenewydd ar Fai y 13eg.EBRILL 2007: TAITH GERDDOROL GYDA COR GODRE'R ARAN


Côr Godre'r Aran ar ei ffordd i'r Wladfa!

Côr Godre'r Aran ar ei ffordd i'r Wladfa!

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Aled wedi derbyn gwahoddiad gan gôr meibion mwyaf llwyddianus Cymru, sef Côr Godre'r Aran i ganu fel Unawdydd Gwadd mewn cyfres o gyngherddau yn y Wladfa ym mis Tachwedd eleni. Dyma'r tro cyntaf i'r côr a'i cyfarwyddwr cerdd, Eirian Owen deithio i Batagonia ers y flwyddyn 1970, ond dyma'r ail dro i Aled ymweld ar wlad eleni yn dilyn ei ymweliad yno ar y fordaith ym mis Chwefror. Mwy o fanylion am y daith i ddilyn dros y misoedd nesaf.

CANEUON CD ALED NAWR AR GAEL DRWY I-TUNES!


Prynwch ganeuon Aled nawr ar i-Tunes

Prynwch ganeuon Aled nawr ar i-TunesYn dilyn llwyddiant anhygoel y gryno-ddisg "Nodau Aur fy Nghân", mae'r cwmni recordioSAIN wedi rhyddhau caneuon CD Aled ar y wefan "iTunes". Mae i-tunes yn cynnwys traciau caneuon o bob math ar ei wefan ac ar ôl clywed blas 30 eiliad o bob cân mae modd i chi brynu traciau am 79c yr un. Mae hefyd modd i chi gymharu yr un caneuon gyda artistiad eraill drwy roi enw'r gân mewn yn unig. Cliciwch ar y linc yma i fynd i'r wefan>>>> i-Tunes - Nodau Aur fy Nghân


MAWRTH 2007: MORDAITH I'W CHOFIO!Bu'r fordaith ddiweddaraf i Aled a Karina fynd arno yn daith arbennig iawn - ac un i'w chofio am byth.
Aled ar y llong rhwng Chile a'r Ariannin

Aled ar y llong rhwng Chile a'r Ariannin

Dechreuodd y daith drwy hedfan am ddeunaw awr i waelodion De America ac i Punta Arenas yn Chile ac i gwrdd y llong Minerva II. Gwelwyd golygfeydd arbennig yno gyda rhewlifoedd anferth mewn mannau a llawer iawn o bengwins!
Aled a Karina ar Ynysoedd y Falklands

Aled a Karina ar Ynysoedd y Falklands


Roedd y tywydd yn wyntog iawn o amgylch Cape Horn ond yn brofiad anhygoel dim ond i gael gweld y lle. Ymweliad wedyn ar dref isaf yn y byd, sef Ushuaia cyn teithio i Ynysoedd y Falklands. Dyma i chi le hyfryd iawn - tebyg iawn i ucheldir Gogledd Cymru ond dim ond ryw dair mil a hanner o fobl yn byw yma. Ymwelwyd a fferm ger Port Stanley a cafodd Aled gyfle iddangos ei ddawn o gneifio dafad i'r teithwyr yn hytrach na chanu! Bu hyn yn sioc i ambell un ohonynt gan nad oedden yn gwybod pryd hynny mae ffarmwr ydoedd!

Karina gyda'r enwog Billy Hughes a Luned Gonzalez yn Y Gaiman, Patagonia

Karina gyda'r enwog Billy Hughes a Luned Gonzalez yn Y Gaiman, Patagonia

Aethom ymlaen wedyn i Borth Madryn ym Mhatagonia, sef y dref y glanwyd llong Y Mimosa 'nol yn 1865 gan hwylio'r Cymru cyntaf i'r wlad. Yma cawsom gyfle i gwrdd a Billy Hughes o'r Gaiman. Roedd Billy wedi cysylltu a'n llong i weld pryd roeddem yn cyrraedd a cawsom ddiwrnod hyfryd yn ei gwmni gan ymweld ar Gaiman, Trelew a Rawson a chlywed llawer o hanesion difyr ar y daith!! Aethom i gael te yn un o'r sawl ty te yn y dref a chafwyd gwledd wrth wrando ar y côr Cymreig lleol - A braint yn wir oedd i Aled cael canu cân gyda'r côr i deithwyr y llong. Roedd y diwrnod arbennig yma yn y Gaiman yn uchafbwynt y daith i ni yn bendant. Roedd hi mor anhygoel i weld yr iaith Gymraeg yn cael ei ddefnyddio mor rhwydd gyda'r pobl ifanc yn y dref a ninnau dros saith mil o filltiroedd i ffwrdd o Gymru.

Dawns y Tango yn Buenos Aires

Dawns y Tango yn Buenos Aires

Roedd y ddau ddiwrnod canlynol ar y môr wrth i ni anelu am ogledd yr Ariannin, felly roedd rhaid gwneud cyngerdd arall i deithwyr y llong. Yn ymuno ag Aled y tro yma roedd y soprano Diana Palmerston a'r mezzo-soprano,Alexandra Tiffin. Yn cyfeilio roedd yr ymryddawn John Wilson o Fanceinion. Cawsom gyngherddau arbennig gyda llawer o ddarnau enwog o fyd yr opera gyda'r neuadd gyngerdd yn orlawn i bob un cyngerdd. Bu cyfle hefyd i ganu ambell i gân Gymreig
Dafydd Iwan gwlad Uruguay!!

Dafydd Iwan gwlad Uruguay!!

ar y daith gan ein bod wedi ymweld a Phatagonia.

Y ddinas nesaf i ni weld oedd Buenos Aires, sef prifddinas yr Ariannin. Lle prysur ac Ewropeaidd iawn. Gwelsom fedd yr enwog Eva Peron a llawer o berfformiadau'r Tango ar y strydoedd. Y bore canlynol roeddem ym mhrifddinas Uruguay, sef Montevideo. Lle dipyn tawelach na Buenos Aires ond gwelsom yma fersiwn Uruguay o'r canwr Dafydd Iwan!! >>>>>>

Aled a Karina ar fynydd enwog Corcovado

Aled a Karina ar fynydd enwog Corcovado

Wrth agosau i ddiwedd y fordaith gwelsom y golygfeydd mwya godidog wrth hwylio mewn i Rio de Janeiro. Gallwch chi ddim meddwl am le gwell i ddiwedd y fordaith gyda mynyddoedd Sugar-loaf a Corcovado bob ochr i'r ddinas a thraeth Copacabana yn y canol.

Wrth i dymor y carnifal ddod i ben yn y ddinas, daeth criw o Rio ymlaen i'r llong ar y noson olaf i roi sioe i ni - arbennig iawn!
Clywsom bod y ganolfan feddyginiaeth ar agor drwy'r nos o ganlyniad!!

Wrth edrych yn ôl mae'n rhaid dweud roedd hon yn daith fythgofiadwy gyda gymaint o amrywiaeth yn y tirwedd a'r bobl wrth symud o wlad i wlad.
Gobeithio wir daw cyfle i wneud rhywbeth tebyg eto yn y dyfodol!Y grwp cerddorol ar y llong yn ymlacio!

Y grwp cerddorol ar y llong yn ymlacio!

Golygfeydd godidog Rio de Janeiro o fynydd Corcovado

Golygfeydd godidog Rio de Janeiro o fynydd Corcovado


CHWEFROR 2007: ROWND YR HORN!!Bydd Aled a Karina allan o'r wlad rhwng Chwefror 7fed a'r 25ain
Y llong fordaith Minerva II

Y llong fordaith Minerva II

pan fyddant yn trafeilio i Dde America i ddal y llong fordaith Minerva II. Derbyniodd Aled wahoddiad i ganu ar y llong arbennig yma am y pedwerydd tro gan y cwmni Swan Hellenic ar ôl teithiau llwyddianus yn y gorffennol i Asia, Gogledd America a Ewrop. Bydd y daith yn dechrau drwy hedfan lawr i Punta Arenas yn Chile i gwrdd y llong cyn teithio "Rownd yr horn" i Batagonia, Ynysoedd y Falklands, Yr Ariannin, Uruguay a Brazil. Bydd hwylio mewn i Rio de Janeiro ar long yn brofiad anhygoel mae'n siwr! Mae 'na daith wedi ei drefnu i fynd i'r Gaiman hefyd, a bwriad Aled yw cwrdd a rhai o'r Cymru sy'n byw yn y dref. Edrychwch ymlaen i glywed yr hanes mis nesaf. Bon Voyage!!
Cliciwch yma am fanylion y daith.

IONAWR 2007: GWYLIWCH ALLAN AM ALED AR S4C


Wedi 3 ar Ionawr 26ain

Wedi 3 ar Ionawr 26ain


Bydd Aled yn perfformio ar raglen Wedi 3 ar sianel S4C Digidol bnawn Gwener y 26ain o Ionawr am 3 o'r gloch y prynhawn. Bydd yn canu cân ac hefyd yn sgwrsio gyda'r cyflwynwyr Elinor Jones a John Hardy. Cofiwch wylio!

DAU GYNGERDD ARBENNIG O GANEUON ALLAN O'R SIOEAU CERDD CYMREIG


Aled gyda Sara ac Edryd

Aled gyda Sara ac Edryd

Cofiwch hefyd am y ddau gyngerdd "Noson yng nghwmni.." sydd yn dod i fyny dros yr wythnosau nesaf. Yn ymuno gydag Aled mewn noson o ganeuon allan o'r Sioeau Cerdd Cymraeg bydd Sara Meredydd, Edryd Williams, Linda Gittins (piano) ar digrifwr Dilwyn Morgan mewn cyngherddau yn y Galeri yng Nghaernarfon (Ionawr 27ain) ac yn Theatr Hafren yn y Drenewydd (Chwefror 3ydd). Mae'r cyngerdd yma wedi gwerthu allan pan fu'r noson ym Machynlleth ac yn y Bala y llynedd ac mae'r tocynnau yn mynd yn gyflym iawn eto i'r ddau berfformiad arbennig yma. Cofiwch archebu eich tocynnau drwy gysylltu gyda'r theatr neu dros y we drwy glicio ar y linc yma >>> Galeri, Caernarfon Theatr Hafren, Y Drenewydd


RHAGFYR 2006: DWY NOSON LWYDDIANNUS I LANSIO CD NEWYDD ALED


Cafwyd dwy noson wefreiddiol ddiwedd mis Tachwedd pan lansiodd Aled ei CD newydd, "Nodau Aur fy Nghân".

Aled gyda'r CD

Aled gyda'r CD

Ar nos Lun, Tachwedd 27ain, daeth teulu a ffrindiau ynghyd mewn lansiad arbennig yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, lle cafwyd ambell gân gan Dafydd a Gwawr Edwards, yn ogystal â chaneuon gan Aled. Roedd hi hefyd yn noson lansio "Cefn Gwlad - Y Berwyn", sef DVD newydd o'r gyfres pedwar tymor o amgylch mynyddoedd y Berwyn. Roedd Dai Jones, Llanilar yn bresennol ar y noson i gyflwyno'r artistiaid ac i ddweud ambell stori. Ac ar ddiwedd y noson, cafodd Aled brofiad bythgofiadwy pan ymunodd Dafydd Edwards, Trebor Edwards a Dai Jones ag ef i ganu pedwarawd gwefreiddiol o'r emyn don "Mi glywaf dyner lais".


Lansio'r CD newydd gyda Dafydd & Gwawr Edwards

Lansio'r CD newydd gyda Dafydd & Gwawr Edwards


Yna ar nos Fercher, Tachwedd y 29ain, cafodd Aled sioc anferthol pan welodd fod y Ganolfan Gymdeithasol yn Llanbryn-mair yn orlawn oherwydd trefnwyd noson deyrnged iddo yn dilyn ei lwyddiant yn ennill y Rhuban Glas eleni. Arweiniwyd y noson gan y digrifwr, Dilwyn Morgan, a chafwyd eitemau gwych gan ddisgyblion ysgol gynradd Llanbryn-mair, ac ambell gân gan Aled. Rhannwyd y noson gyda areithiau hwyliog gan Penri Roberts, Hedd Bleddyn, Meirion Jones a Magwen Pughe, wrth iddynt ddatgelu ambell stori am Aled. Gwnaed y diolchiadau gan Bethan Bleddyn, Prifathrawes yr ysgol, a chyflwynwyd englyn gwirioneddol wych i Aled a oedd wedi cael ei gyfansoddi gan y bardd enwog o Ddyffryn Dyfi, Dafydd Wyn Jones:


Aled Wyn


Aled Wyn dy solo di - beri ias,
Ddaeth i'r brig eleni.
Yn y fro hon mawr dy fri.
- Yr wyt ein Pavarotti.


Dafydd Wyn Jones.


Cafwyd hefyd englynion arbennig gan Hedd Bleddyn ar y noson:-


Aled Wyn


O weled awr ein Aled Wyn - yn ein gwyl,
A'i gân ef yn esgyn
I'r Ruban Glas, daeth ias hin
O haf dros fro'i gynefin.


Heno dywedwn ninnau - fod dy gamp,
Fod dy gân a'th ddoniau
Yn awr hud fydd yn parhau -
Aled 'rwyt seren olau.


Hedd Bleddyn
Hoffai Aled ddiolch o galon i bawb a drefnodd y noson arbennig hon, I bawb am siarad mor hwyliog ac yn enwedig i Hedd Bleddyn a Dafydd Wyn Jones am ei englynion gwych. Mi fyddaf yn ei trysori am byth. Diolch o galon.

Lawnsio'r CD gyda phlant ysgol gynradd Llanbryn-mair

Lawnsio'r CD gyda phlant ysgol gynradd Llanbryn-mair